จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฎิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2561
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (๒๕๖๒-๒๕๖๔)
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แผนที่ดาวเทียม
สายตรงสำนักงาน
 
    วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคีรีวง
 

"ภายในปี 2557 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ภายได้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล"

 
  พันธกิจการพัฒนา
     พันธกิจที่ 1 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต. ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี
      พันธกิจที่ 2 สร้างระบบการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ
      พันธกิจที่ 3 สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาสินค้าทางการเกษตรให้มีคุณภาพและปริมาณมากขึ้น
      พันธกิจที่ 4 เพิ่มบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล ในงานด้านการศึกษา การสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
      พันธกิจที่ 5 ฟื้นฟู อนุรักษ์ ส่งเสริม มรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นและเพื่อเป็นแหล่งทัศนะศึกษาและท่องเที่ยว
      พันธกิจที่ 6 พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร และการปกครองให้กับประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่างๆ และสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีใน อบต.
      พันธกิจที่ 7 พัฒนาและส่งเสริมเยาวชนให้มีความสามารถทางด้านกีฬาและจัดหาสถานทีการเล่นกีฬาที่ได้มาตรฐาน
      พันธกิจที่ 8 สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
   
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
    
1. การคมนาคมมีความสะดวก
     2. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง
     3. เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ และปัญหาความยากจนลดลง
     4. ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คุณภาพชีวิตดีขึ้น
      5. เพิ่มพูนการเรียนรู้ของชุมชน ธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
      6. ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
      7. องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีวง สามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนในพื้นที่ได้
     8. ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย บ้านเมืองมีความสะอาดสวยงาม
      9. การท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
     10. มีระบบการจัดการทางด้านการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ