จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฎิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2561
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (๒๕๖๒-๒๕๖๔)
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แผนที่ดาวเทียม
สายตรงสำนักงาน
 
   
    นโยบายการพัฒนาของนายกเทศมนตรตำบลคีรีวง
    นโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลคีรีวง 
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนหนทาง น้ำประปา ไฟฟ้า และสิ่งจำเป็นอื่นๆ
2. ส่งเสริมการพัฒนาชีวิตของประชาชน
3. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
4. ส่งเสริมการศึกษา
5. ส่งเสริม ปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาคุณภาพของเด็ก
6. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนในด้านความสะอาด การกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล
7. ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
8. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน
9. ปรับปรุงสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงเรียนเพื่อสนับสนุนการศึกษา
10. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรในหน่วยงาน
12. ส่งเสริมเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
13. สงเสริมและพัฒนาการกีฬาระดับตำบล