จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฎิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2561
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (๒๕๖๒-๒๕๖๔)
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แผนที่ดาวเทียม
สายตรงสำนักงาน
 
 
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ว่าง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสมพิศ บัวดำ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางพัชรี ชุมชุน
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางรุ่งทิวา นวลมี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพยอม เดิมชัย
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวตรีรัตน์ เกรีมาศ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศิลินทิพย์ ศรีวิเชียร
ครูผู้ดูแลเด็ก
นายนิธินันท์ เพชราภรณ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ว่าง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปรียา ชิวหากาญจน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางจารุณี อามิตร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวลัดดาวัลย์ จิตกาหลง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวณัฐธิดา สุทธินวล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธนพร สิงหะรักษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจันทร์สุดา ชนะศรี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก