จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฎิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2561
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (๒๕๖๒-๒๕๖๔)
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แผนที่ดาวเทียม
สายตรงสำนักงาน
 
 
กองช่าง
 
นายเลอศักดิ์ คงมาก
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ว่าง
นายช่างโยธา
ว่าง
นายช่างไฟฟ้า
นายอนุวัฒน์ ชูจันทร์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ว่าง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางสาวนภัสวรรณ ทองวิเชียร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ