จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฎิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2561
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (๒๕๖๒-๒๕๖๔)
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แผนที่ดาวเทียม
สายตรงสำนักงาน
 
 
กองคลัง
 
นางสุนันต์ ไหมฉิม
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางจันทิมา เพ็งจันทร์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ชำนาญงาน
นางวาสนา รักทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางอรพิน รอดรักษ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวนิตยา อู่สุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวอรวรรณ เพ็ชรบ้านใหม่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้