จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฎิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2561
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (๒๕๖๒-๒๕๖๔)
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แผนที่ดาวเทียม
สายตรงสำนักงาน
 
 
สำนักปลัด
 
นางสาวสุธารัตน์ ขุนทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีวง
นางธัญญา ศักดิ์แก้ว
ห้วหน้าสำนักปลัด
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
จ.อ.โสพิศ ขาวเสน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ชำนาญการ
นางสาวไพเราะ มุสาลี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวอ้อยทิพย์ พรหมรักษา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาววราภรณ์ ตรีเพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวธัญลักษณ์ แก้วแสวง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายโสภณ เนียมนวล
พนักงานขับรถยนต์
นายจีระศักดิ์ จันทร์สังข์
พนักงานขับรถขยะ
นายปัญจะ ไกรภูมิ
พนักงานทั่วไป
นายสุคนธ์ นิลรัตน์
พนักงานทั่วไป