จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฎิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2561
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (๒๕๖๒-๒๕๖๔)
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แผนที่ดาวเทียม
สายตรงสำนักงาน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีวง
ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81160
โทรศัพท์/โทรสาร 075-687615
WWW.KIRIWONG.GO.TH
ช่องทางการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีวง
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๕๖๘-๗๖๑๕
ติดต่อภายในองค์กร
๑๑ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
๑๒ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๑๓ ส่วนการศึกษา
๑๔ กองคลัง
๑๕ กองช่าง
๑๖ กิจการสภา
๑๗ สำนักปลัด หรือแฟกซ์
๐ operator โอเปอเรเตอร์
E- MAIL abt.kerewong@gmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีวง
http://line.me/ti/g/C8bTYZy7_j