จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฎิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2561
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (๒๕๖๒-๒๕๖๔)
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แผนที่ดาวเทียม
สายตรงสำนักงาน
 
 
นายวิจิตร ธัญญานิติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีวง
เบอร์โทรศัพท์ 093-5800-083
นายสุชาติ มีด้วง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีวง
เบอร์โทรศัพท์ 093-6258-810
นายเฉลิมพงศ์ ระพือพล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีวง
เบอโทรศัพท์ 097-1908-304
นายประสาร ช่วยแท่น
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีวง
เบอโทรศัพท์ 061-2352-631