จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฎิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2561
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (๒๕๖๒-๒๕๖๔)
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แผนที่ดาวเทียม
สายตรงสำนักงาน
 
 
นายศรชัย รอดแก้ว
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีวง
นายบัญชา ทองอ่อน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีวง
นางสาวสุธารัตน์ ขุนทอง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีวง
นายบัญชา ทองอ่อน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
นายศรชัย รอดแก้ว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
นายสมศักดิ์ ยิ้มเส้ง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นายถวิล แก้วยอดเขา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
นายประทีป จันทร์คง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
นายนิพนธ์ ช่วยสม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นายณัฐนนท์ สังข์จันทร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
นายทนงศักดิ์ นวลละออง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8