จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฎิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2561
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (๒๕๖๒-๒๕๖๔)
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แผนที่ดาวเทียม
สายตรงสำนักงาน
 
   
 
   
ประวัติความเป็นมา
  ประวัติความเป็นมาของตำบลคีรีวง
     เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2516 ทางราชการโดยกระทรวงมหาดไทย ได้ทำการแบ่งการปกครองของอำเภออ่าวลึก ตั้งเป็นกิ่งอำเภอปลายพระยา โดยให้ตำบลเขาเขน ตำบลปลายพระยา และตำบลเขาต่อขึ้นอยู่กับการปกครองของกิ่งอำเภอปลายพระยา เมื่อมีประชาชนเข้ามาอาศัยอยู่มากขึ้น ทางราชการได้ยกฐานะจากกิ่งอำเภอปลายพระยา เป็นอำเภอปลายพระยา ส่วนตำบลเขาเขนก็ได้มาราษฎรอพยพมาจากต่างถิ่นมาอยู่อาศัยมากขึ้น ประกอบกับตำบลเขาเขนมีพื้นที่การปกครองมาก การไปมาหาสู่ติดต่อกันเป็นไปด้วยความยากลำบาก ทางราชการจึงได้ทำการแบ่งแยกตำบลเขาเขนออกเป็นตำบลคีรีวง เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2526
องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีวง เดิมได้รับการจัดตั้งเป็นท้องถิ่นรูปแบบสภาตำบล ซึ่งต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540

พื้นเพดั้งเดิม
     ราษฎรในตำบลคีรีวง มีทั้งคนดั้งเดิม และอพยพมาจากต่างจังหวัด ส่วนใหญ่ราษฎรที่อพยพมานั้นจะอพยพมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา โดยการส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดตั้งเป็นนิคมสหกรณ์ขึ้น และจัดสรรที่ดินให้ราษฎรคนละประมาณ 25 ไร่ เพื่อทำการเพาะปลูกปาล์มน้ำมัน ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนในด้านเงินทุนและปัจจัยการผลิตต่างๆ ให้ โดยมีระยะเวลาชำระเงินคืน