จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฎิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2561
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (๒๕๖๒-๒๕๖๔)
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แผนที่ดาวเทียม
สายตรงสำนักงาน
 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน
  การคมนาคม
     สภาพถนนปัจจุบันในตำบลคีรีวงมีเส้นทางคมนาคม ที่ทำให้สามารถติดต่อระหว่างชุมชน ได้สะดวก คือ
     - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4035 (อ่าวลึก - พระแสง) เป็นเส้นทางสายหลักของตำบลโดยใช้เป็นเส้นทางติดต่อระหว่างอำเภอปลายพระยากับตำบลคีรีวง
     - ถนนลาดยาง (บกเก้าห้อง - เขาแก้ว) ระยะทาง 16 กิโลเมตร แยกจากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4035
     - ทางหลวงชนบท (โคกแซะ - บางเหลียว) ระยะทาง 7 กิโลเมตร แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4035
     - ถนนลูกรัง (บ้านนา - โคกแซะ) ระยะทาง 3 กิโลเมตร แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4035

การโทรคมนาคม
     ตำบลคีรีวงประชาชนส่วนใหญ่ใช้บริการด้านการสื่อสารเฉพาะการรับ - ส่ง ข่าวสารตลอดจนการบริการด้านอื่นๆ ที่ไปรษณีย์ตำบลคีรีวง สำหรับบริการด้านโทรศัพท์สาธารณะ ในตำบลคีรีวงมีจำนวน 6 เลขหมาย

การไฟฟ้า
     ตำบลคีรีวงมีจำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 59 ครัวเรือน โดยแยกเป็น
หมู่ที่ 1 บ้านควนทัง
หมู่ที่ 2 บ้านบางเหลียว
หมู่ที่ 3 บ้านโคกแซะ 
หมู่ที่ 4 บ้านนา
หมู่ที่ 5 บ้านห้วยกรวด
หมู่ที่ 6 บ้านสหกรณ์
หมู่ที่ 7 บ้านน้ำรอบ
หมู่ที่ 8 บ้านบางใหญ่
จำนวน - ครัวเรือน
จำนวน 5 ครัวเรือน
จำนวน - ครัวเรือน
จำนวน 30 ครัวเรือน
จำนวน 20 ครัวเรือน
จำนวน - ครัวเรือน
จำนวน 10 ครัวเรือน
จำนวน - ครัวเรือน