จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฎิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2561
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (๒๕๖๒-๒๕๖๔)
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แผนที่ดาวเทียม
สายตรงสำนักงาน
 
ลักษณะทางสังคม

จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน และเพศ และจำนวนครัวเรือน 

ตำบลคีรีวงมีประชากรทั้งสิ้น 5,552 คน แยกเป็นชาย 2,774 คน หญิง 2,778 คน มีความหนาแน่น 91 คน/ตารางกิโลเมตร ประชากรสามารถแยกเป็นรายหมู่บ้านได้ดังนี้

ลำดับ
ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร

จำนวนครัว
เรือน (หลัง)

ช่วงอายุ (คน)

หญิง(คน)

ชาย (คน)

แรกเกิด-7 ปี

8-20 ปี

21-59 ปี

60 ปี 
ขึ้นไป

1
บ้านควนทัง 
408
422
243
116
141
505
66
2
บ้านบางเหลียว
374
359
215
81
135
447
70
3
บ้านโคกแซะ
388
345
261
68
142
438
87
4
บ้านนา
244
274
196
62
113
298
44
5
บ้านห้วยกรวด
426
452
247
81
191
517
89
6
บ้านสหกรณ์
365
352
223
67
162
393
95
7
บ้านน้ำรอบ
294
307
167
53
128
356
63
8

บ้านบางใหญ่

285
322
139
82
134
338
52
รวม
2,784
2,833
1,691
610
1,146
3,292
566

ข้อมูล : ทะเบียนอำเภอปลายพระยา 30 เดือนเมษายน 2552

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     ประชากรส่วนใหญ่ในตำบลคีรีวงนับถือศาสนาพุทธ ซึ่งในตำบลคีรีวงมีศาสนสถาน 3 แห่ง คือ
   1. วัดโคกแซะ
   2. วัดบางเหลียว
   3. วัดสหกรณ์

การศึกษา
     - ระดับก่อนวัยเรียน ในตำบลคีรีวงมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวนครู (คน)

จำนวนนักเรียนชาย (คน)

จำนวนนักเรียนหญิง (คน)

ทั้งหมด (คน)

-บ้านห้วยกรวด
-บ้านสหกรณ์
-บ้านควนราษฎร์ฯ

3
5
3

19
60
26

30
44
21

49
104
47


     - ระดับประถมศึกษา จำนวน 3 โรงเรียน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อโรงเรียน

จำนวนนักเรียนชาย (คน)

จำนวนนักเรียนหญิง (คน)

ทั้งหมด (คน)

1. โรงเรียนบกเก้าห้อง
2. โรงเรียนวัดบางเหลียว
3. โรงเรียนสหกรณ์ประชาอุทิศ

104
83
35

86
65
30

190
148
65


     - ระดับมัธยมศึกษา ในตำบลคีรีวงได้มีสถานศึกษาที่เปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเปิดสอนที่โรงเรียนวัดบางเหลียว
     ในตำบลคีรีวงยังมีสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนรวมทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอีกรูแบบหนึ่ง คือ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน โดยเปิดศูนย์การเรียนชุมชนประจำตำบล ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านโคกแซะ

สาธารณสุข
     ตำบลคีรีวงมีสถานีอนามัย จำนวน 2 แห่ง คือ
1. สถานีอนามัยบ้านโคกแซะ
2. สถานีอนามัยบ้านบางเหลียว
     สถานีอนามัยทั้งสองแห่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการตรวจโรคและรักษาโรคทั่วไป ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยมีบุคลากร ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 6 คน
2. อาสาสมัครมูลฐานประจำหมู่บ้าน จำนวน 99 คน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     ตำบลคีรีวงมีอาชญากรรมและอุบัติภัยเกิดขึ้น เช่น คดีลักทรัพย์ คดีทำให้เสียทรัพย์ คดีทำร้ายร่างกาย คดียักยอกทรัพย์ เป็นต้น ดังนั้นในตำบลคีรีวงจะมีที่พักสายตรวจให้บริการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จำนวน 3 แห่ง คือ
1. ที่พักสายตรวจ หมู่ที่ 2 บ้านบางเหลียว
2. ที่พักสายตรวจ หมู่ที่ 6 บ้านสหกรณ์
3. ที่พักสายตรวจ หมู่ที่ 7 บ้านน้ำรอบ
     นอกจากนี้ยังได้มีสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ซึ่งมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน