จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฎิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2561
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (๒๕๖๒-๒๕๖๔)
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แผนที่ดาวเทียม
สายตรงสำนักงาน
 
 
ลักษณะทางเศรษฐกิจ
 

อาชีพ
     ตำบลคีรีวงประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเชิงพาณิชยกรรม โดยแบ่งออกเป็นด้านๆ ได้ดังนี้

ด้านการเกษตรกรรม
     ประชากรส่วนใหญ่ในตำบลคีรีวง ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ซึ่งทำรายได้ให้เกษตรกร ได้แก่ การทำสวนปาล์มน้ำมัน รองลงมาเป็นสวนยางพารา สวนผลไม้และพืชผักอื่นๆ และทำการเกษตรพอเพียง เช่น ปศุสัตว์ การประมงน้ำจืด เป็นต้น

ด้านอุตสาหกรรม
     ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีวงมีโรงงานอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์มขนาดเล็ก จำนวน 1 แห่ง คือ นิคมสหกรณ์อ่าวลึก

ด้านการพาณิชยกรรม
     การประกอบอาชีพด้านพาณิชยกรรมในตำบลคีรีวง โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตชุมชน การลงทุนส่วนใหญ่เป็นไปในลักษณะร้านเล็กๆ เนื่องจากมีประชากรน้อยไม่คุ้มกับการลงทุนธุรกิจขนาดใหญ่

ด้านปศุสัตว์
     การเลี้ยงสัตว์ในตำบลคีรีวง ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงเพื่อเสริมรายได้ หรือเป็นอาหารในครอบครัว ไม่ได้เลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นอาชีพหลัก หรือเป็นการค้าแต่อย่างไรก็ตามเกษตรกรในพื้นที่เริ่มมีการตื่นตัวที่จะเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นอาชีพเสริมมากขึ้น
    

 

หน่วยธุรกิจ

- ธนาคาร
- โรงแรม
- ปั๊มน้ำมันและก๊าซ
- โรงงานอุตสาหกรรม
- โรงสีข้าว
จำนวน - แห่ง
จำนวน - แห่ง
จำนวน 3 แห่ง
จำนวน 1 แห่ง
จำนวน 1 แห่ง