จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฎิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2561
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (๒๕๖๒-๒๕๖๔)
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แผนที่ดาวเทียม
สายตรงสำนักงาน
 
 
สภาพทั่วไป
  สภาพทั่วไป

ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่ตำบลคีรีวง แบ่งออกได้ 3 ลักษณะ ดังนี้
     1.ที่ราบสูง มีประมาณร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งหมด อยู่ในบริเวณหมู่ที่ 5 บ้านห้วยกรวด หมู่ที่ 6 บ้านสหกรณ์ และหมู่ที่ 7 บ้านน้ำรอบ
     2.ที่ราบ มีอยู่ประมาณร้อยละ 45 ของพื้นที่ทั้งหมด อยู่ในบริเวณหมู่ที่ 1 บ้านควนทัง หมู่ที่ 2 บ้านบางเหลียว และหมู่ที่ 3 บ้านโคกแซะ
     3.ที่ราบลุ่ม มีอยู่ประมาณร้อยละ 15 ของพื้นที่ทั้งหมด อยู่ในบริเวณหมู่ที่ 4 บ้านนา
 
อาณาเขต
 
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
  ติดต่อกับ
  ติดต่อกับ
  ติดต่อกับ
  ติดต่อกับ

ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
ตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

 
  ที่ตั้ง  
     องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีวงอยู่ห่างจากตัวอำเภอปลายพระยาไปทางทิศใต้ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4035 ประมาณ 14 กิโลเมตร

เนื้อที่  
     องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีวงมีพื้นที่ประมาณ 61.32 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 60,450 ไร่
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
1. ลำน้ำ ลำห้วย จำนวน 1 แห่ง คือ
    - คลองบางเหลียว
2. บึง หนอง และอื่นๆ จำนวน 9 แห่ง คือ
    - หนองปริง
    - หนองบัวใหญ่
    - หนองมัด
    - สระน้ำใส
    - สระน้ำห้วยเตย
    - สระวัดบางเหลียว
    - หนองบัวนุ้ย
    - หนองตีลิง
    - สระน้ำผุด
    - หนองน้ำต้นเตียบ

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
1. ฝายน้ำล้น จำนวน 4 แห่ง คือ
    - ฝายน้ำล้นบางเหลียว จำนวน 3 แห่ง
    - ฝายน้ำล้นโคกแซะ จำนวน 1 แห่ง
    สภาพโดยทั่วไปประชาชนสามารถใช้อุปโภค – บริโภค ได้ตลอดปี
2. บ่อน้ำตื้น จำนวน 149 แห่ง สภาพแหล่งน้ำและการใช้ประโยชน์ ประชาชนสามารถใช้อุปโภค - บริโภค ได้ตลอดปี
  ลักษณะภูมิอากาศ
     ลักษณะภูมิอากาศของตำบลคีรีวง มีฝนตกชุกตลอดปี โดยเฉพาะฝนตกชุกในระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม เพราะมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน ดังนั้นจึงมีเพียง 2 ฤดูเท่านั้น คือ
      ฤดูฝน  เริ่มจากเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม
      ฤดูร้อน  เริ่มจากเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน
      อุณหภูมิเฉลี่ย 32 องศาเซลเซียส